EN
EN

Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

1.Mērķis:

Personas datu aizsardzības un privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz uzņēmuma organizēto un veikto personas datu apstrādi.

2. Datu apstrādes pārzinis:

ZAZA TIMBER Engineering SIA

Reģistrācijas nr.40103411773

Adrese: Rubeņu ceļš 46F, Cenu pagasts, Jelgavas novads

ZAZA TIMBER Production SIA

Reģistrācijas nr.40103458755

Adrese: Rubeņu ceļš 46F, Cenu pagasts, Jelgavas novads

ZAZA TIMBER Construction SIA

Reģistrācijas nr.43603071000

Adrese: Rubeņu ceļš 46F, Cenu pagasts, Jelgavas novads

turpmāk tekstā katra atsevišķi – Sabiedrība. 

Sabiedrība ir datu apstrādes pārzinis attiecībā uz savas darbības ietvaros veikto datu apstrādi.

3. Datu subjekti un personas datu kategorijas:

3.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

3.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz šādiem Datu subjektiem:

3.2.1. Fiziskām personām – Sabiedrības klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras jebkādas sadarbības ietvaros, tai skaitā personāla atlases procesā, saņem vai nodod Sabiedrībai jebkādu informāciju;

3.2.2. Fiziskām personām – Sabiedrības īpašumā vai lietojumā esošo telpu un ārtelpu apmeklētājiem, Sabiedrības būvlaukumu apmeklētājiem, tai skaitā, personām, kas tiek fiksētas, Sabiedrībai veicot videonovērošanu;

3.2.2. Fiziskām personām – Sabiedrības uzturētās interneta tīmekļa vietnes (mājas lapas) lietotājiem,

turpmāk visas kopā – Personas.

3.3. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība apstrādā, ir:

3.3.1. Attiecībā uz personālu (tai skaitā potenciālo darbinieku personāla atlases posmā):

3.3.1.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto (atsevišķu kategoriju darbiniekiem);

3.3.1.2. kontaktinformācija – piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3.3.1.3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;

3.3.1.4. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību iestāde, iegūtā izglītība, iegūtā profesionālā kvalifikācija, valodu prasmes dati;

3.3.1.5. dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati, dati par nodarbošanos;

3.3.1.6. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, dati par darbnespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu;

3.3.1.7. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu;

3.3.1.8. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, kas iegūti, veicot normatīvajos aktos noteiktās obligātās veselības pārbaudes;

3.3.1.9. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;

3.3.1.10. fotoattēli un video dati – cilvēku dzīvības, veselības, īpašuma aizsardzību un citu drošības pasākumu ietvaros uzņemti Sabiedrībai piederošās vai lietošanā esošās telpās vai ārtelpās un būvlaukumos;

3.3.1.11. interneta pakalpojumu izmantošanas dati ar Sabiedrības izsniegtajām ierīcēm, izmantojot globālo tīmekli, e-pastu, tērzēšanu, datņu pārraidi vai datņu lejupielādi.

3.3.2. Attiecībā uz klientiem, sadarbības partneriem:

3.3.2.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tai skaitā darbinieku dati elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas nodrošināšanai būvlaukumā;

3.3.2.2. kontaktinformācija – piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3.3.2.3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta, paraksttiesības;

3.3.2.4. līguma izpildes dati – piemēram, sadarbības partnera darbinieku uzskaites dati būvlaukumā, sadarbības termiņš, dati par pakalpojumu līgumiem, pasūtījumiem, to apturēšanu un atcelšanu; klientu atsauksmes un sūdzības; saziņa, tirgvedības izpēte; dati par maksājumiem un maksātspēju;.

3.3.2.5. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;

3.3.2.6. fotoattēli un video dati, kas drošības pasākumu ietvaros uzņemti Sabiedrībai piederošās vai lietošanā esošās telpās vai ārtelpās un būvlaukumos;

3.3.3. Attiecībā uz interneta tīmekļa vietnes (mājaslapas) lietotājiem:

3.3.3.1. vietnes apmeklējumu dati – piemēram, datu plūsmas un jebkāda cita komunikācijas informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes.

3.4. Sabiedrība rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz Personas datu apstrādes likumību saskaņā ar VDAR un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3.5. Personas datu aizsardzības un privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.

3.6. Sabiedrība atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad tā sniedz attiecīgos datus.

4. Personas datu apstrādes pamatprincipi:

4.1. Lai nodrošinātu, ka Personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši VDAR un citu normatīvo aktu prasībām, Sabiedrība ievēro šādus Personas datu apstrādes principus:

4.1.1. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Personai pārredzamā veidā. Personas tiek informētas par Personas datu apstrādi, kas tiek veikta, nodrošinot, ka Personas dati netiek izmantoti citiem mērķiem kā tikai tiem, kādiem tie ir saņemti.

4.1.2. Personas datu apstrāde tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Sabiedrība neapstrādā Personas datus nekonkrētiem mērķiem, kuru vajadzība nav izvērtēta un apstiprināta ar normatīvajiem aktiem.

4.1.3. Personas datu apstrāde ir atbilstoša un ietver tikai to informāciju, kas nepieciešama noteiktajiem apstrādes mērķiem. Sabiedrība nepieprasa no Datu subjekta un neapstrādā vairāk informāciju, nekā ir nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai.

4.1.4. Sabiedrība gādā par to, lai Personas datu apstrādē tiek izmantoti pareizi un precīzi dati. Ja Sabiedrībai rodas šaubas par apstrādājamo Personas datu aktualitāti vai pareizību, Sabiedrība sazinās ar Personu, lai precizētu Personas datus.

4.1.5. Personas dati netiek apstrādāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai, izņemot, ja ilgāku glabāšanas termiņu nosaka normatīvie akti.

4.1.6. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta Personas datu drošība, tajā skaitā aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

4.2. Sabiedrība minēto principu ievērošanu nodrošina:

4.2.1. Izstrādājot un ieviešot Datu apstrādes un privātuma politiku un citus saistošus dokumentus, kas tiek pārskatīti ne retāk kā 1 reizi gadā;

4.2.2. Ieviešot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus un pasākumus;

4.2.3. Veicot darbinieku apmācības un sekmējot to izpratni par pienākumiem datu aizsardzības prasību nodrošināšanā;

4.2.4. Informējot Personas par viņa tiesībām un Sabiedrības veikto Personas datu apstrādi.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

5.1. Persona dod savu piekrišanu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

5.2. Personas datu apstrāde ir vajadzīga pakalpojuma sniegšanai, līguma sagatavošanai un, noslēgšanai, izpildei vai citu pasākumu veikšanai pēc Personas pieprasījuma;

5.3. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu ar normatīviem aktiem noteiktu pienākumu;

5.4. Personas datu apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai, veicot tās saimniecisko darbību (tai skaitā, bet ne tikai – nodrošināt Sabiedrības risku vadību, likumisko interešu aizsardzību; nodrošināt Sabiedrības pārvaldību, finanšu, grāmatvedības un biznesa uzskaiti, statistiku un analītiku; veikt darba laika uzskaiti; nodrošināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu un preču pārdošanu; veikt saziņu ar klientu, sadarbības partneriem; uzlabot pakalpojumu kvalitāti; reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; analizēt interneta tīmekļa vietņu darbību lietojumu, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, u.c.).

6. Personas datu izpaušana un nodošana trešajām personām:

6.1. Sabiedrība var izpaust un nodot Personas datus citiem uzņēmumiem, ievērojot normatīvo aktu prasības.

6.2. Dati netiek izpausti citām personām, izņemot, ja tas izriet no Sabiedrības un Personas juridiskajām vai līguma saistībām, ka arī pēc kontrolējošo institūciju pieprasījumiem.

6.3. Sabiedrība var nodot ārpakalpojuma sniedzējiem un Sabiedrības grupas uzņēmumiem, nepieciešamos Personas datus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju izstrādāšanu un nodrošināšanu, datu apstrādes programmu izstrādāšanu, juridisko un grāmatvedības funkciju nodrošināšanu, saziņas, parādu piedziņas, darba un citas funkciju veikšanu. Šādā gadījumā Sabiedrība var nodot Personas datus ārpakalpojuma sniedzējiem, ciktāl tas nepieciešams viņu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.

6.4. Ja ir nepieciešamība pārsūtīt datus ārpus ES vai EEZ, Sabiedrība nodrošina, ka attiecīgā valsts, uz kuru tiek nosūtīti dati, ir Eiropas Komisijas apstiprināta kā valsts ar atbilstošu privātuma aizsardzības līmeni vai arī Sabiedrība izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus.

7. Personas datu aizsardzība:

7.1. Sabiedrība aizsargā Personas datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā privātuma riskus un Sabiedrībai pieejamos organizatoriskos un tehnisko resursus:

7.1.1. Piekļuve Personas datiem ir atļauta tām personām, kurām noteiktu datu apstrāde ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai;

7.1.2. Elektroniskā datu apstrāde tiek aizsargāta, izmantojot datu šifrēšanu, ugunsmūri, paroles un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām;

7.1.3. Papīra formā vai atsevišķos elektroniskos datu nesējos esošie dati tiek glabāti slēdzamās telpās un/vai skapjos/seifos ar ierobežotas piekļuves iespējām.

7.2. Sabiedrība glabā un apstrādā Personas datus, izpildoties kritērijiem:

7.2.1. kamēr dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie ir saņemti;

7.2.2. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Persona var realizēt savu tiesību aizsardzību (piemēram, celt iebildumus, sniegt prasību tiesā u.tml.);

7.2.3. kamēr normatīvo aktu kārtībā Sabiedrībai noteikts Personas datus glabāt (piem., Arhīvu likums, Grāmatvedības likums u.c.);

7.2.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana attiecīgajai datu apstrādei un nepastāv cits datu apstrādes pamats.

7.3. Izpildoties 7.2. punktā minētajiem kritērijiem, Sabiedrība Personas datus dzēš. Sabiedrība var saglabāt anonimizētus datus statistikas un analītiskiem mērķiem.

8. Personas tiesības Sabiedrības datu apstrādē:

8.1. Personai ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi:

8.1.1. saņemt informāciju par savu datu apstrādes veidiem, mērķiem un datu apstrādes tiesiskiem pamatiem;

8.1.2. piekļūt saviem datiem un saņemt informāciju un apstiprinājumu savu datu apstrādei, kā arī saņemt savu personas datu kopiju. Saņemot no Personas informācijas pieprasījumu par personas datu apstrādi, Sabiedrība var lūgt precizēt, uz kuru informāciju un kurām apstrādes darbībām pieprasījums attiecas;

8.1.3. labot savus datus, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi;

8.1.4. lūgt dzēst savus datus, vai “tikt aizmirstam”, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti, vai ja Persona ir atsaukusi savu piekrišanu, uz kuras pamata dati tika apstrādāti;

8.1.5. ierobežot datu apstrādi, piemēram, ja Persona apstrīd datu precizitāti, vai ja dati vairs nav nepieciešami Sabiedrībai noteikto mērķu realizēšanai, bet Persona iebilst pret datu dzēšanu, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības u.tml.;

8.1.6. iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde tiek pamatota ar Sabiedrības leģitīmajām interesēm, bet datu apstrāde netiek veikta saskaņā ar Personas piekrišanu, līgumisku attiecību nodibināšanu un izpildi, juridiska pienākuma vai normatīvo aktu noteikumu izpildi;

8.2. Sabiedrība izskata Personas pieprasījumus 1 (viena) mēneša laikā un informē Personu par veiktajām darbībām. Pieprasījumu izpildes termiņu Sabiedrība, informējot Personu, var pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem, ja tas saistīts ar pieprasītās informācijas apjomu vai sarežģītību.

9. Citi noteikumi:

9.1. Attiecībā uz Personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

9.2. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu apstrādes un aizsardzības politikā. Aktuālā versija tiek ievietota Sabiedrības interneta tīmekļa vietnē.

9.2. Šī redakcija stājas spēkā 2022. gada 2.martā.

 

 

 

Šeit uzzināsiet par datu izmantošanu, kas saistās ar mūsu mājaslapas apmeklēšanu.

ZAZA TIMBER tīmekļa vietnē zazatimber.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un darbību, pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām. Gandrīz visās tīmekļa vietnēs tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Jūsu interneta pārlūks lejupielādē sīkdatni pirmo reizi, kad apmeklējat kādu tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad apmeklēsiet konkrēto tīmekļa vietni no tās pašas ierīces, sīkdatne un tajā esošā informācija tiek nosūtīta atpakaļ uz tās izcelsmes tīmekļa vietni (pirmās puses sīkdatnes) vai uz citu vietni, kurai tā pieder (trešās personas sīkdatnes). Tādējādi tīmekļa vietne var noteikt, ka tā jau reiz ir bijusi atvērta šajā pārlūkā, un var pielāgot parādīto saturu.

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek saglabāti lietotāja iekārtā par tīmekļa vietnes apmeklējumu. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne spēj saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt, pielāgojot darbību lietotāja vajadzībām un interesēm, apkopojot un atceroties informāciju par jūsu kā lietotāja izvēlēm u.c.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes pamatfunkcionalitāti, piemēram, lappuses navigāciju, drošu pārvaldību un citu funkcionalitāšu pieejamību, kā arī palīdz identificēt lietotāja iekārtu un tās individuālos iestatījumus, neizpaužot lietotāja identitāti. Tīmekļa vietne nevar pilnvērtīgi darboties bez šīm sīkdatnēm. Šo sīkdatņu lietošanai netiek prasīta jūsu priekrišana. Turpinot lietot šo lapu jūs piekrītat šo sīkdatņu izmantošanai.

Statistikas sīkdatnes

Statistikas sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes analītiku un palīdz uzlabot tās kvalitāti, lietotāju pieredzi tajā un veicina mūsu pakalpojumu un apkalpošanas izaugsmi. Iegūtā statistika ir pieejama un tiek izmantota apkopotā veidā, neviens lietotājs netiek tieši identificēts. Šo sīkdatne tiek lietotas, ja jūs apstiprināt to lietošanu.

Mārketinga sīkdatnes

Mārketinga sīkdatnes palīdz nodrošināt lietotājam personalizētu lietošanas pieredzi, pielāgojot saturu, reklāmas un piedāvājumus atbilstoši aktivitātēm tīmekļa vietnē. Šiem nolūkiem izmantojam arī trešo personu, piemēram, Linkedin sīkdatnes. Trešo personu sīkdatņu radītā informācija var tikt nosūtīta un saglabāta ārpus Eiropas Savienības. Savukārt, trešo personu reklāmdevēji izmanto lietotāja ierīcē saglabātās sīkdatnes, lai personalizētu un optimizētu mārketinga komunikāciju atbilstoši to definētajiem nolūkiem. Šīs sīkdatnes tiek lietotas, ja jūs apstiprināt to lietošanu.

Nodrošina Sīkdatnes nosaukums Izmantošanas nolūks Apstrādes ilgums
Google Analytics _utma Sīkdatne reģistrē pirmo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) un pēdējo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) (“Google Analytics” sīkdatne) 2 gadus no izveidošanas
Google Analytics _utmb un _utmc Sīkdatnes darbojas pāros, dodot iespēju aprēķināt apmeklējuma ilgumu.

_utmb reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs sāk lietot tīmekļa vietni, bet _utmc – laiku, kad apmeklētājs pārstāj lietot tīmekļa vietni (“Google Analytics” sīkdatne)

līdz sesijas beigām

30 minūtes, ja šajā laikā netiek reģistrēti jauni tīmekļa vietnes apmeklējumi

Google Analytics _utmz Sīkdatne norāda, no kurienes apmeklētājs ir ieradies tīmekļa vietnē (meklētājs, saite citā tīmekļa vietnē, ierakstot adresi pārlūkprogrammas adreses laukā u.tml.) (“Google Analytics” sīkdatne) 6 mēnešus no izveidošanas
Google Analytics _ga Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus, piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne) 2 gadus no izveidošanas
Google Analytics _gid Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus (“Google Universal Analytics” sīkdatne) 24 stundas no izveidošanas
Google Tag Manager _dc_gtm_UA-# Šī sīkdatne ir saistīta ar vietnēm, kurās tiek izmantots Google Tag Manager citu skriptu un kodu ielādei lapā. Šī sīkdatne neglabā nekādu informāciju par lietotāju. Līdz sesijas beigām
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Izmanto, lai noteiktu video skatīšanās reizes YouTube video, kas ievietoti tīmekļa vietnē.
Linkedin Linkedin Insight Manager

Visas Linkedin sīkdatnes uzskaitītas šeit:

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Mēs izmantojam Linkedin Insight Manager kodu, lai mērītu Linkedin reklāmas efektivitāti un pielāgotu atkārtotu reklāmu dažādām mērķa grupām. Dažādi. Skat. https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?

Lielākā daļa pārlūkprogrammu jums ļauj skatīt, pārvaldīt, izdzēst un bloķēt sīkdatnes konkrētā tīmekļa vietnē. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies un tīmekļa vietnes lietošana var kļūt apgrūtinoša.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: https://www.aboutcookies.org/.

Kontaktinformācija

e-pasts info@zazatimber.lv vai rakstveidā pa pastu uz adresi: ZAZA Grupa SIA, Rubeņu ceļs 46f, Jelgavas novads, LV-3002, Latvija.

Politikas izmaiņas

ZAZA Grupa SIA ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas Sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas zazatimber.lv.